Rozdział 1.

Postanowienia ogólne


§ 1. Regulamin platformy www.tuplex.pl  określa ogólne warunki, zasady oraz sposób składania i realizacji zamówień i zawierania umów za pomocą platformy www.tuplex.pl, a także warunki świadczenia innych usług drogą elektroniczną.
§ 2. Ilekroć w treści regulaminu pojawia się następujące słowo lub sformułowanie pisane wielką literą należy pod tym rozumieć:
(1) Dni robocze – przedział od godziny 8:30 do godziny 16:30 każdego dnia tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy;
(2) Dostawa – czynność faktyczną umożliwiającą Klientowi wejście w posiadanie Towaru;
(3) Klient –każdy, kto w sposób udostępniany bez ograniczeń przez Sklep Internetowy uzyskuje dostęp do stron lub podstron tego Sklepu Internetowego za pośrednictwem sieci Internetowej i/lub podmiot składający zamówienie albo zawierający ze Sprzedającym Umowę Sprzedaży za pośrednictwem Sklepu Internetowego;
(4) Konto – indywidualne dla każdego Klienta konto umożliwiające dostęp i korzystanie ze Sklepu Internetowego;
(5) Przedsiębiorca – podmiot prowadzący działalność gospodarczą w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tj. Dz. U. 2017, poz. 2168 z późn. zm.);
(6) Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu Internetowego w jego bieżącej wersji; regulamin stanowi regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną, w rozumieniu art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. Dz. U. 2017, poz.1219, z późn. zm.) i stanowi wzorzec umowy w rozumieniu art. 384 kodeksu cywilnego.
(7). Sklep Internetowy – platforma internetowa pod adresem www.tuplex.pl, służąca do zawierania drogą elektroniczną Umów Sprzedaży Towarów pomiędzy Klientami a Sprzedającym;
(8) Sprzedający – Tuplex TD sp. z o.o. (dawniej Tuplex TD sp. z o.o. sp. k.), ul. Księcia Ziemowita 19, 03-778 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców KRS pod numerem 0000849816, Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS, NIP: 524-24-35-833, REGON: 015231400. 
(9) Towar – oferowany przez Sprzedającego do sprzedaży za pomocą Sklepu Internetowego produkt o oznaczonej dokładnej nazwie produktu, jego producencie, cenie i dostępności;
(10) Zamówienie – oferta Klienta zawarcia Umowy Sprzedaży ze Sprzedającym za pośrednictwem Sklepu Internetowego na zakup Towarów wyspecyfikowanych w treści Zamówienia i na warunkach w nim określonych.
(11) Umowa Sprzedaży - umowa, która zostaje zawarta z chwilą złożenia Klientowi przez Sprzedającego wyraźnego, wysłanego nieautomatycznie, bezwarunkowego oświadczenia o przyjęciu do realizacji przez Sprzedającego konkretnego Zamówienia złożonego przez tego Klienta.
§ 3. Korzystanie ze Sklepu Internetowego jest otwarte. Sklep Internetowy służy do zawierania Umów Sprzedaży z konsumentami oraz Przedsiębiorcami. 
§ 4. Do korzystania z Sklepu Internetowego niezbędny jest komputer z dostępem do sieci Internet wyposażony w jedną z następujących przeglądarek w następującej wersji:
1. Mozilla Firefox w wersji minimum 47
2. Internet Explorer w wersji minimum 11
3. Microsoft Edge w wersji minimum 38
4. Google Chrome w wersji minimum 37
5. Opera w wersji minimum 37
oraz wyposażony w aktualną wersję programu Adobe Flash Player. Do odczytu niektórych dokumentów dostępnych w Sklepie Internetowym konieczny będzie program do odczytu formatu PDF. Sklep Internetowy dostępny będzie również na urządzeniach mobilnych za pomocą najnowszych wersji systemowych przeglądarek stron WWW dostępnych na platformie Android i iOS.


Rozdział 2.

Procedura składania Zamówienia


§ 5. Celem złożenia Zamówienia Klient musi podać informacje umożliwiające realizację Zamówienia, w tym osobowych Klienta, tj. nazwa (jeśli posiada), adres, NIP (dot. Przedsiębiorców), dane kontaktowe (imię i nazwisko osoby kontaktowej, adres e-mail, telefon), a także zaakceptować postanowienia Regulaminu oraz Polityki prywatności oraz udzielić zgód niezbędnych dla korzystania ze Sklepu Internetowego.
§ 6. Kompletowanie Zamówienia polega na dodawaniu do koszyka kolejnych Towarów. Ceny Towarów są podawane za jednostkę miary (np. m2, kg, sztuka itp.), natomiast Zamówienia realizowane są w jednostkach magazynowych (np. opakowanie, sztuka, paczka, rolka itp.). 
§ 7. Informacje dotyczące ceny i dostępności Towarów prezentowane w ramach Sklepu Internetowego nie stanowią wiążącej oferty, a jedynie zaproszenie do składania ofert przez Klientów. Podawane ceny są cenami netto i będą powiększane o podatek VAT. Stany magazynowe są aktualizowane w stałych, cyklicznych interwałach czasowych, w związku z powyższym pomiędzy kolejnymi aktualizacjami stanów magazynowych faktyczna dostępność towarów może być inna niż wynika z aktualnie wyświetlanej dostępności. Cena prezentowana w ramach Sklepu Internetowego nie uwzględnia kosztów Dostawy oraz ewentualnych dodatkowych kosztów związanych z wybraną metodą płatności. Ceny prezentowane w ramach Sklepu Internetowego mogą ulec zmianie w każdej chwili, w tym w stosunku do Towarów już dodanych do koszyka, i nie są wiążące dla Sprzedającego ani Klienta aż do momentu zawarcia Umowy Sprzedaży.
§ 8. Po skompletowaniu koszyka Klient może złożyć Zamówienie za cenę wynikającą z sumowania cen poszczególnych Towarów naciskając przycisk Złóż zamówienie w sekcji Przejdź do kasy.
§ 9. Celem skompletowania Zamówienia Klient musi wybrać sposób płatności i dostawy. 
§ 10. Złożenie Zamówienie stanowi ofertę Klienta skierowaną do Sprzedającego, a dotyczącą zawarcia Umowy Sprzedaży na warunkach określonych w Zamówieniu.

 

Rozdział 3.

Zapłata ceny


§ 11. Płatności za Zamówienia mogą być realizowane w następujący sposób:
1. Płatnością elektroniczną za pomocą podmiotu zajmującego się profesjonalnie pośredniczeniem w transakcjach elektronicznych oraz płatności kartą płatniczą za pośrednictwem serwisów płatniczych, które zostaną udostępnione w Sklepie Internetowym.
2. Płatność za pobraniem przy odbiorze przesyłki.
3. Przelewem bankowym w formie przedpłaty. Nazwa banku oraz numer rachunku, na który należy dokonać płatności, zostanie przesłany Klientowi w powiadomieniu email o oczekiwaniu na płatność przelewem. Płatność w postaci przelewu bankowego dostępna jest tylko dla Przedsiębiorców i dokonywana będzie na indywidualny numer konta.
§ 12. Płatność elektroniczna, o której mowa w § 11, będzie realizowana przez podmioty trzecie z którymi w danym momencie Sprzedający będzie posiadać umowę o świadczenie usług pośrednictwa w płatnościach elektronicznych. 
§ 13. Możliwość skorzystania z płatności elektronicznej w ramach danego systemu płatności elektronicznej będzie wynikać z wyświetlenia się odpowiedniej opcji na liście dostępnych w danym momencie środków płatności przy realizacji Zamówienia.
§ 14. Płatność za pobraniem nie jest możliwa dla Zamówień o wartości przekraczającej wartość 2500 zł brutto. 
§ 15. Wybór sposobu płatności może wpływać na cenę Zamówienia, zgodnie z informacjami udostępnianymi Klientom w Sklepie Internetowym.
§ 16. Po wybraniu sposobu płatności i dostawy wymagana jest realizacja płatności, w przypadku wybrania przez Klienta płatności w formie płatności elektronicznych lub przedpłaty przelewem bankowym. W przypadku płatności w formie elektronicznej płatność następuje niezwłocznie za pomocą portalu obsługującego płatności elektroniczne. W przypadku przedpłaty przelewem bankowym Klient otrzymuje informację na temat danych umożliwiających realizację przelewu.
§ 17. W przypadku wyboru metody płatności jako Przelew bankowy w formie przedpłaty, zamówiony Towar jest rezerwowany dla Klienta na czas 3 dni roboczych. W przypadku niezaksięgowania wpłaty w ciągu 3 dni roboczych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży, Zamówienie uznaje się za anulowane przez Klienta, zaś zawarta na jego podstawie Umowa Sprzedaży automatycznie wygasa, bez potrzeby składania jakichkolwiek dodatkowych oświadczeń.


Rozdział 4.

Dostawa


§ 18. Dostępna jest formy dostawy Zamówienia w postaci przesyłki kurierskiej oraz odbioru osobistego. Odbiory osobiste realizowane są tylko dla klientów będacych Przesiębiorcami. 
§ 19. Dostawy są realizowane tylko na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Dostawy poza obszar Rzeczpospolitej Polskiej są możliwe wyłącznie na mocy indywidualnych ustaleń i mogą wiązać się z dodatkowymi kosztami transportu. Aktualny koszt danego rodzaju dostawy będzie wynikał z informacji wyświetlanej w oknie wyboru sposoby dostawy przy realizacji poszczególnego Zamówienia. Koszty dostawy będą wyliczane zgodnie z tabelą dostępną poniżej:

Dostępne metody dostaw w sklepie internetowym tuplex.pl

I. Wysyłka towarów kurierem

1. Dla towarów standardowych

2. Dla towarów niestandardowych (kategorie: „Folie do zadruku”, „Tkaniny do zadruku”)

3. Dla towarów niestandardowych (kategoria: Tworzywa)

Kurier:
- maksymalna waga pojedynczej paczki: 30 kg
- koszt wysyłki pojedynczej paczki: 12,99 PLN netto (15,98 PLN brutto)
- transport gratis dla przesyłek towarów standardowych o wartości powyżej 500 PLN netto

Kurier:
- maksymalna waga pojedynczej paczki: 30 kg
- koszt wysyłki pojedynczej paczki: 12,99 PLN netto (15,98 PLN brutto)
- transport gratis dla przesyłek o wartości powyżej 500 PLN netto pod warunkiem, że waga jednostkowa produktu nie przekracza 30 kg

Uwaga: Wycena dostawy towarów niestandardowych jest kalkulowana niezależnie od pozostałych metod przesyłek.

Dodatkowo:
- Dla towarów o wadze jednostkowej: od 30 kg do 40 kg: koszt wysyłki: 40 PLN netto (49,20 PLN brutto)
- Dla towarów o wadze jednostkowej: od 40 kg do 50 kg: koszt wysyłki: 50 PLN netto (61,50 PLN brutto)

Kurier:
- Tworzywa (płyty) wymagają specjalnego pakowania – maksymalna waga pojedynczej paczki: 28 kg
- koszt wysyłki: 45 PLN netto (55,35 PLN brutto)
- Transport gratis: nie dotyczy

Uwaga: Wycena dostawy towarów niestandardowych jest kalkulowana niezależnie od pozostałych metod przesyłek.
Jeżeli w zamówieniu jest towar należący do różnych rodzajów przesyłek dla każdego rodzaju przesyłki wyliczamy cząstkowy koszt dostawy, a następnie sumujemy koszty otrzymując koszt całkowity. W podsumowaniu zamówienia pokazujemy koszt całkowity.

II. Odbiory osobiste (dla klientów B2B)

Odbiór osobisty w jednym z 18 Oddziałów Tuplex bez dodatkowej opłaty.

Metoda dostawy dostępna jest wyłącznie dla klientów będących przedsiębiorcami (B2B) po opłaceniu zamówienia (tpay lub przelew).

Uwaga: Transporty między Magazynem Centralnym a Oddziałami Tuplex odbywają się 1-2 razy w tygodniu, stąd czas oczekiwania na odbiór zamówienia wynosi dodatkowo 2-6 dni roboczych. Informacja o gotowości zamówienia do odbioru będzie przekazywana drogą mailową.

Magazyn Centralny (Warszawa): ul. Księcia Ziemowita 19, Warszawa
Oddział Białystok: ul. Produkcyjna 109C, Białystok
Oddział Bydgoszcz: ul. Grunwaldzka 229, Bydgoszcz
Oddział Częstochowa: ul. Warszawska 125, Częstochowa
Oddział Gdańsk: ul. Narwicka 7A, Gdańsk
Oddział Gliwice: ul. Portowa 14, Gliwice
Oddział Kalisz: ul. Wrocławska 48, Kalisz
Oddział Katowice: ul. Katowicka 72, Mysłowice
Oddział Kielce: ul. Ściegiennego 252, Kielce
Oddział Kraków: ul.. Zawiła 58, Kraków
Oddział Lublin: ul. Energetyków 19, Lublin
Oddział Łódź: al. Piłsudskiego 143, Łódź
Oddział Olsztyn: ul. Sprzętowa 3, Olsztyn
Oddział Poznań: ul. Forteczna 23/25, Poznań
Oddział Rzeszów: ul. Rzecha 13, Rzeszów
Oddział Szczecin: ul. Kniewska 17-19, Szczecin
Oddział Włocławek: ul. Zielna 37/39, Włocławek
Oddział Wrocław: ul. Cesarzowicka 5, Wrocław

§ 20. Termin dostawy Produktu do Klienta wynosi do 7 Dni Roboczych. Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się w następujący sposób:
1. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności elektronicznej lub kartą płatniczą - od dnia potwierdzenia otrzymania środków przed podmiot obsługujący płatności elektroniczne.
2. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewam bankowym - od dnia potwierdzenia uznania rachunku bankowego sprzedawcy.
3. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności za pobraniem od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.
§ 21. Koszt Dostawy zostanie uwzględniony na fakturze jako osobna pozycja.
§ 22. W przypadku gdy z przyczyn niezależnych od Sprzedającego dostawa Zamówienia nie będzie możliwa w wybrany sposób (np. ze względu na brak osoby do odbioru Zamówienia pod wskazanym adresem lub brak możliwości rozładunku Zamówienia z przyczyn leżących po stronie Klienta) opłata za Dostawę nie podlega zwrotowi. Klient może zamówić ponowną Dostawę Zamówienia w dowolny z dostępnych sposobów. Cena ponownej Dostawy będzie osobno naliczona, zgodnie z cenami dostawy wynikającymi z § 19.
§ 23. Przy zawieraniu Umowy Sprzedaży, termin Dostawy oraz ich cena mogą zostać uzależnione w szczególności od:
1. Rodzaju i ilości produktów podlegających łącznej Dostawie.
2. Wagi i rozmiaru jednostkowego produktu.
3. Całkowitej wagi i ilości produktów znajdujących się w koszyku zamówień.

Rozdział 5.

Potwierdzenie, zmiana, anulowanie Zamówienia, odstąpienie od umowy przez konsumenta

§ 24. Do końca Dnia Roboczego następującego po dniu złożenia Zamówienia, lub po dniu zaksięgowania płatności w przypadku wyboru płatności elektronicznej lub przedpłaty przelewem bankowym jako formy płatności, Sprzedający poinformuje Klienta o zawarciu Umowy Sprzedaży lub o odmowie przyjęcia Zamówienia (co będzie stanowić odmowę zawarcia Umowy Sprzedaży). Brak odpowiedzi ze strony Sprzedającego nie będzie interpretowane jako milczące przyjęcie Zamówienia, zaś przepisu art.682 i art.69 Kodeksu cywilnego nie stosuje się.
§ 25. W przypadku poinformowania Klienta przez Sprzedającego o odmowie przyjęcia Zamówienia, Sprzedający może (ale nie jest zobowiązana) wskazać przyczyny tej odmowy i w miarę możliwości może zaproponować modyfikacje treści Zamówienia umożliwiające jego przyjęcie przez Sprzedającego.
§ 26. Zmiana lub anulowanie Zamówienia przez Klienta jest możliwe do momentu zawarcia Umowy Sprzedaży. Po zawarciu Umowy Sprzedaży jednostronna zmiana jakichkolwiek jego warunków przez Klienta lub jego jednostronne anulowanie przez Klienta wymaga bezpośredniego kontaktu z przedstawicielem handlowym Sprzedającego i jest uzależnione od wyrażonej wyraźnie, bezwarunkowej zgody Sprzedającego, według jej swobodnego uznania - z zastrzeżeniem przysługującego konsumentowi ustawowego prawa odstąpienia od umowy.
§ 27. W przypadku skutecznego anulowania Zamówienia przez Klienta, gdy Zamówienie było opłacone za pomocą płatności elektronicznej lub przedpłaty przelewem bankowym, Sprzedający niezwłocznie zwraca uiszczoną przez Klienta kwotę przelewem na jego rachunek bankowy. Nastąpi to w terminie do 14 dni roboczych od dnia doręczenia Sprzedającemu skutecznego oświadczenia Klienta o anulowaniu danego Zamówienia. 
§ 28. Klientowi nie będącemu Przedsiębiorcą przysługuje prawdo do odstąpienia umowy zawartej na odległość bez podania przyczyny w terminie 14 dni od wejścia w posiadanie Towaru. Szczegółowe informacje o prawie odstąpienia przez Klienta zawierającego na odległość umowę jako konsument, znajdują się poniżej:

Prawo odstąpienia od umowy

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny pod warunkiem, że zakup dokonany został przez konsumenta nie będącego przedsiębiorcą.

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym weszli Państwo w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas o swojej decyzji o odstąpieniu od
niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną). Powinni Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy dostępnego poniżej.

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu. 

Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), w terminie 14 dni od daty dostarczenia zwracanego towaru do sprzedającego. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. 


Rozdział 6.

Odpowiedzialność Sprzedającego za Towar i zwroty

§ 29. Sprzedający ponosi odpowiedzialność za towar na zasadach określonych w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 Kodeks Cywilny (tj. Dz.U. 2017, poz. 459 z późn. zm.).
§ 30. Sprzedający ponosi odpowiedzialność za wady Towaru (rękojmia), które istniały w chwili wydania Towaru Klientowi lub wynikły z przyczyny tkwiącej w Towarze w chwili wydania Towaru.
§ 31. Sprzedający w szczególności nie ponosi odpowiedzialności za wady Towaru w sytuacji gdy:
a. Klient przetworzył (w tym w jakikolwiek sposób użył albo zużył) Towar - pomimo, że stwierdzenie wady było możliwe przed przystąpieniem do jego przetwarzania, albo w trakcie jego przetwarzania - przed przetworzeniem całego Towaru;
b. Klient dokonał samowolnej naprawy Towaru bez zgody Sprzedającego;
c. wada Towaru wynikła z niewłaściwego korzystania z Towaru lub jego przechowywania, wbrew treści instrukcji i zaleceń producenta produktów albo Sprzedającego, oraz wbrew zasadom staranności albo sztuki (np. budowlanej).
§ 32. Z uwagi na uwarunkowania związane z optyką i parametrami wyświetlaczy urządzeń, z których pomocą Klient korzysta ze Sklepu Internetowego, mogące wpływać na ocenę wyglądu (w szczególności kolorystyki produktów prezentowanych w Sklepie Internetowym), nie stanowi wady Towaru drobne odstępstwo kolorystyczne pomiędzy kolorem Towaru prezentowanym w Sklepie Internetowym a jego rzeczywistym kolorem oraz inne drobne odstępstwa w wyglądzie Towaru prezentowanym w ramach Sklepu Internetowego a wyglądem rzeczywistym niewpływające na jego funkcjonalność. W szczególności w przypadku produktów barwionych jedynym punktem odniesienia dla oceny zgodności produktu z Umową Sprzedaży są wyłącznie oficjalne próbniki producenta danego produktu. Ze względu na niemożliwe do wykluczenia uwarunkowania produkcyjne, drobne odstępstwa wyglądu produktów (w szczególności kolorystyczne) mogą istnieć pomiędzy takimi samymi produktami pochodzącymi z różnych partii produkcyjnych, co jest zjawiskiem naturalnym i nie stanowi wady produktów. W przypadku, jeżeli wolą Klienta jest otrzymanie wszystkich objętych danym Zamówieniem produktów w jednolitym kolorze, konieczne jest wyraźne zaznaczenie przez Klienta w Zamówieniu, że wszystkie objęte nim produkty muszą pochodzić z tej partii produkcyjnej. 
§ 33. Klient jest zobowiązany do zweryfikowania ilości i stanu Towaru w momencie dostawy. W przypadku nie zgłoszenia zastrzeżeń przez Klienta w momencie dostawy Klient może powoływać się na wady Towaru jedynie jeżeli nie było możliwe ich stwierdzenie w momencie odbioru dostawy. 
§ 34. Zgłoszenie reklamacji powinno nastąpić na wskazany w Sklepie Internetowym adres poczty elektronicznej, albo pisemnie na adres Sprzedającego.
§ 35. Klient niezwłocznie, ale najpóźniej w terminie 14 dni od wysłania zgłoszenia reklamacyjnego zostaje poinformowany czy zgłoszenie zostało uznane czy też odrzucone i z jakich powodów. W przypadku konieczności wykonania ekspertyzy przez podmioty trzecie Sprzedający poinformuje o tym fakcie Klienta w ww. terminie, a rozpatrzenie zgłoszenia reklamacyjnego nastąpi dopiero po wykonaniu ekspertyzy. Brak odpowiedzi ze strony Sprzedającego w tym terminie albo udzielenie odpowiedzi nie stanowiącej jednoznacznego odrzucenia zgłoszenia, nie będą interpretowane jako uznanie albo przyznanie tego zgłoszenia albo roszczeń Kupującego - z tym zastrzeżeniem, że w przypadku, jeżeli na reklamację Klienta, który zawarł umowę jako konsument, Sprzedający nie udzielił odpowiedzi w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania, uważa się, że Sprzedający uznał reklamację.
§ 36. Przedstawiciel Sprzedającego w razie potrzeby dokonuje oględzin Towaru, który Klient zobowiązany jest dostarczyć na adres Sprzedającego. 
§ 37. W przypadku uznania zgłoszenia reklamacyjnego Sprzedający proponuje usunięcie wady Towaru, wymianę na Towar wolny od wad lub odpowiednią transakcję korygującą, w tym zwrot ceny. Klient ma prawo wyboru sposobu uczynienia zadość uznanemu przez Sprzedającego zgłoszeniu reklamacyjnemu, które Sprzedający w miarę możliwości będzie uwzględniać.
§ 38. Na niektóre Towary może być udzielona dodatkowa gwarancja producenta Towaru. Realizacja uprawnień Klienta z tytułu dodatkowej gwarancji producenta jest realizowana zgodnie z procedurą producenta zgodnie z dokumentacją gwarancyjną producenta dostarczaną wraz z Towarem.
§ 39. Spółka nie gwarantuje prawa zwrotu niewadliwego Towaru. Wnioski Klientów o zwrot niewadliwego Towaru będą rozpatrywane indywidualnie i w tym celu Klient powinien skontaktować się ze Sprzedającym.
§ 40. Do Umowy Sprzedaży, którą Kupujący będący przedsiębiorcą zawiera w ramach swojej działalności gospodarczej, postanowienia § 33 do § 39 niniejszego Regulaminu mogą znajdować ograniczone zastosowanie - tj. wyłącznie w zakresie, w jakim kwestie unormowane w § 33 do § 39 niniejszego Regulaminu nie zostały odmiennie unormowane w treści Ogólnych Warunków Sprzedaży, o których mowa niżej w § 42 Regulaminu.


Rozdział 7.

Postanowienia końcowe

§ 41. Spółka zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian do Regulaminu, w szczególności w przypadku zmiany przepisów prawa wpływających na prawa i obowiązki wynikające z Regulaminu lub w celu usprawnienia działania Sklepu Internetowego, a także poprawy ochrony praw Klientów i zapobiegania nadużyciom. Zmiana jest skuteczna w stosunku do Klientów, którzy posiadają Konto, w terminie 7 dni od daty poinformowania o zmianie Regulaminu - z tym zastrzeżeniem, że zmiany Regulaminu nie znajdują zastosowania do Umów Sprzedaży zawartych przed zmianą Regulaminu oraz w związku z Zamówieniami, które zostały złożone przed zmianą Regulaminu. Klient może złożyć oświadczenie o akceptacji lub braku akceptacji nowego Regulaminu poprzez mechanizm udostępniony przez Spółkę. Spółka z chwilą otrzymania oświadczenia o braku akceptacji zmian Regulaminu zablokuje Konto Klienta i poinformuje go o tym fakcie.
§ 42. Zamówienia złożone przed datą wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu są realizowane na podstawie zapisów obowiązujących w dniu złożenia zamówienia.
§ 43. W odniesieniu do Umów Sprzedaży zawieranych przez Klientów będących Przedsiębiorcami, w zakresie ich działalności gospodarczej, poza niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdują też Ogólne Warunki Sprzedaży Sprzedającego, których pełna treść jest dostępna jest poniżej w załączniku. W przypadku jakichkolwiek rozbieżności postanowienia Regulaminu posiadają pierwszeństwo przed Ogólnymi Warunkami Sprzedaży.

Ogólne warunki sprzedaży