Laminam - innowacje i zrównoważony rozwój

Najwyższej jakości surowce pochodzenia naturalnego o certyfikowanym pochodzeniu, nawet 60 procent ponownie wykorzystywanych odpadów surowcowych w niektórych produktach, możliwość recyklingu i trwałość produktów — to tylko kilka atutów przemawiających za ofertą firmy Laminam i będących potwierdzeniem urzeczywistnianego przez firmę zrównoważonego rozwoju jako wyznacznika własnej drogi prowadzenia działalności gospodarczej.

Początki Laminam związane są z innowacyjną technologią produkcji ultracienkich, wielkoformatowych płyt ceramicznych, która została wprowadzona na początku XXI wieku i oparta na unikatowym systemie zagęszczania wyselekcjonowanych i uszlachetnionych glin oraz skaleni. Produkcja płyt odbywa się przy wykorzystaniu nowatorskich, wysoko zautomatyzowanych technologii i metod cyfrowych, które zwiększają jej efektywność energetyczną i bezpieczeństwo, równocześnie zmniejszając jej wpływ na środowisko.

Innowacje zrównoważonego rozwoju według Laminam

Laminam od dawna wybiera zrównoważony rozwój jako wyznacznik swojego sposobu prowadzenia działalności gospodarczej. W przygotowanym przez firmę raporcie przedstawione zostały filary, na których opiera się strategia i ścieżki rozwoju Laminam. Kluczowymi elementami są: zarządzanie, produkty, ludzie oraz procesy.

Aby urzeczywistnić przygotowane założenia, Laminam przyjął Mapę Drogową Zrównoważonego Rozwoju, która nakreśla działania i cele prowadzące do każdego z czterech wymienionych filarów: od promocji integracyjnego, konstruktywnego i bezpiecznego środowiska pracy, aż po zobowiązanie do zmniejszenia i złagodzenia wpływu na środowisko w całym łańcuchu produkcji.

Aby wyjaśnić i skonsolidować zaangażowanie w ciągłe udoskonalanie swojej działalności, z myślą o odpowiedzialności i zrównoważonym rozwoju, firma Laminam zdecydowała się również na przyjęcie Zintegrowanej Polityki Firmy (Jakość, Zdrowie i Środowisko).

Zrównoważone produkty

Laminam przykłada najwyższą wagę do doboru surowców — wszystkie mają naturalne pochodzenie i należą do klasy pierwszego wyboru — aby zagwarantować najwyższą możliwą jakość i walory higieniczne. Powierzchnie Laminam są naturalnymi produktami, które udoskonalane są w oparciu o badania i doświadczenia prowadzone w Laboratorium Technologicznym oraz Laboratorium Badawczo-Rozwojowym. Głównymi materiałami używanymi do produkcji powierzchni Laminam są gliny, skalenie i piaski, wszystkie o certyfikowanym pochodzeniu i starannie wyselekcjonowane pod względem czystości, jednorodności, poziomu koloru i doskonałych właściwości technicznych.

W zależności od rodzaju, płyty zawierają co najmniej od 20 do 40 procent prekonsumenckiego materiału z recyklingu (tj. ponownie wykorzystanych odpadów przemysłowych), co potwierdzają certyfikaty LEED i BREEAM. W przypadku niektórych produktów Laminam odsetek ponownie wykorzystanych odpadów surowych sięga nawet 60 procent. Ze względu na fakt, że płyty wykonane są z surowców ekologicznych - można je frezować i poddawać recyklingowi w innych cyklach produkcyjnych (patrz Ambience).

Laminam dąży do nieustannego doskonalenia cech zrównoważonego rozwoju m.in. poprzez wykorzystanie surowców ekologicznych, możliwość recyklingu, zapewnienie oczekiwanej trwałości, a także promowanie zdrowego środowiska. W ostatnich latach dużą uwagę przywiązuje się do poszukiwania zrównoważonych rozwiązań związanych z dekoracją powierzchni. W tym kontekście wprowadzenie atramentów "niskoemisyjnych" umożliwia zagwarantowanie niezmienności cech i właściwości chromatycznych płyt oraz poprawę ich trwałości (patrz IN-SIDE).

Zrównoważone procesy

Wiele aspektów procesu produkcji Laminam i płyt ceramicznych można powiązać z modelem gospodarki okrężnej, który minimalizuje zużycie surowców i energii oraz ogranicza produkcję odpadów. Umożliwia to ponowne wykorzystanie i przepływy odzysku materiałów oraz maksymalizuje żywotność produktu. Proces produkcyjny Laminam przewiduje ponowne wykorzystanie złomu z poszczególnych etapów — w 2020 r. 95 proc. niespiekanego (surowego) materiału powróciło do cyklu produkcyjnego, dzięki czemu uniknięto wydobycia, transportu i wykorzystania nowych surowców oraz związanego z tym wpływu na środowisko, a także znacznie ograniczono powstawanie odpadów opuszczających zakłady.

Dzięki systemom oczyszczania ścieków Laminam poddaje recyklingowi i ponownie wykorzystuje 100 proc. wody procesowej w cyklu produkcyjnym. Cała woda zostaje poddana recyrkulacji po uprzednim jej oczyszczeniu przez wewnętrzny klarownik i instalację sedymentacyjną. Oprócz procesu produkcyjnego w obiegu zamkniętym, który zmniejsza zużycie wody z innych źródeł, w obu włoskich zakładach wdrożono system odzyskiwania i magazynowania wody deszczowej. W tym kontekście doskonałość Laminam widoczna jest w zmniejszonym zużyciu wód gruntowych: w zakładzie w Fiorano w ogóle nie wykorzystuje się wód gruntowych, a w zakładzie w Borgotaro pobór wody nigdy nie przekracza 20 proc. dozwolonej zdolności wydobywczej.

Kluczowym zagadnieniem jest ograniczenie emisji. Kompleksowy system przyjęty przez Laminam w zakładzie Fiorano w 2019 r., będący ewolucją pionierskiego prototypu zainstalowanego już w 2017 r. w zakładzie Borgotaro, umożliwia zdecydowaną redukcję emisji we wszystkich jej aspektach, a więc zarówno składników nieorganicznych, jak i organicznych. Wynikającą z tego dodatkową korzyścią jest również znaczna redukcja zapachów. Ponadto systemy redukcji emisji przyjęte przez Laminam są przyjazne dla protokołu z Kioto — w przeciwieństwie do klasycznych dopalaczy, które wykorzystują gaz ziemny, systemy Laminam działają na zasadzie redukcji ciepła i wykorzystują działanie specjalnych mas filtrujących. Laminam może więc pochwalić się systemami redukcji emisji i zapachów, które nie wytwarzają dodatkowego CO2 lub innych zanieczyszczeń, takich jak tlenek węgla.

Kolejnym kluczowym aspektem jest zmniejszenie zależności od zewnętrznych konwencjonalnych źródeł energii. Laminam wykorzystuje już 1 MW samodzielnie wyprodukowanej energii elektrycznej w zakładzie w Fiorano. Na rok 2021 planowana jest modernizacja zakładu fotowoltaicznego w Fiorano, która zwiększy produkcję o 20 proc., do 1,2 MW. Jeśli chodzi o zakład w Borgotaro już dziś planuje się instalację kolejnego parku fotowoltaicznego, który będzie w stanie pokryć dodatkowe zużycie 150 kW.

Ekologiczna płyta Laminam

Sama płyta Laminam jest materiałem łatwym do recyklingu. Dzięki wyjątkowo niskiej wadze i grubości w porównaniu z innymi produktami ceramicznymi płyty Laminam mogą pochwalić się mniejszym zapotrzebowaniem na surowce i mniejszym wpływem na środowisko związanym z transportem. Ponadto, w zakładach i poza nimi, logistyka odbywa się przy użyciu całkowicie elektrycznych pojazdów i maszyn. Wreszcie, dekoracja cyfrowa zmniejsza ilość zużywanego tuszu i wody, co pozwala na dalszą redukcję wpływu na środowisko związanego z produkcją płyt.

Cele zrównoważonego rozwoju w zakresie ochrony środowiska osiągnięte w 2020 roku

  • 10 proc. redukcja zużycia energii i emisji CO2 w stosunku do roku 2019;
  • emisja do powietrza znacznie poniżej dozwolonych przepływów, również dzięki instalacji unikatowych w sektorze, przyjaznych dla środowiska urządzeń do redukcji emisji węgla aktywnego, które usuwają wszystkie kwasy nieorganiczne;
  • 16 proc. redukcja poboru wody, która jest w 100 proc. oczyszczana i ponownie wprowadzana do obiegu produkcyjnego; Laminam wykorzystuje wodę prawie w całości pobieraną z publicznej sieci wody przemysłowej, unikając w ten sposób jakiegokolwiek wpływu na głębokie warstwy wodonośne;
  • 22 proc. redukcja ilości odpadów;
  • 14 proc. redukcja zakupu materiałów opakowaniowych.

Nowe certyfikaty 2020/2021

W latach 2020 i 2021 Laminam pracuje nad odnowieniem certyfikacji EPD (środowiskowej deklaracji produktu) na powierzchniach 3+ i 5 mm oraz rozszerzeniem jej na grubości 5+, 12+ i 20+, tak aby wszystkie produkty były certyfikowane.

Równolegle Laminam ukończył analizę cyklu życia (LCA), która pozwala firmie obliczyć ślad węglowy każdego pojedynczego produktu, zapewniając kompleksowy i pełny obraz jego wpływu.

Laminam jest pierwszą firmą produkującą powierzchnie ceramiczne, która uzyskała certyfikat NSF (American National Standard for Food Equipment) „Solid Surfacing for Food Zone”. Jest to niezwykły wynik, który potwierdza przydatność płyt Laminam do stosowania w strefie żywności, czyli jako powierzchni przeznaczonych do bezpośredniego kontaktu z żywnością i płynami pochodnymi.

Ponadto włoskie zakłady Fiorano Modenese i Borgo Val di Taro rozpoczęły w 2020 r. proces certyfikacji systemu zarządzania środowiskowego zgodnie z normą ISO 14001, który został zakończony w maju tego roku i stanowi kolejny kamień milowy w procesie ciągłego doskonalenia standardów zarządzania.